Shiretoko peninsula (Hokkaido, 2011/05/27)

Shiretoko